Formarea dezvoltării viziunii, Misiune / Strategie - Universitatea Politehnica din Bucuresti

Educație - Wikipedia

Definiții ale educației[ modificare formarea dezvoltării viziunii sursă ] Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o categorie fundamentală a pedagogiei.

În opinia pedagogului german Johann Frederich Herbart educația este împărțită în trei subdiviziuni: guvernarea, învățământul realizarea unor obiective specifice și educația morală.

Misiunea și Viziunea Instituției

Societatea zilelor noastre solicită, mai mult ca oricând, inteligența și capacitatea creatoare a omului. În concluzie, prin educație se dorește dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectiva societății. Formarea dezvoltării viziunii are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmărește dezvoltarea unor calități umane și explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viață, are în vedere, cu precădere, întrebări asupra existenței, vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse, finalitatea în educație îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung.

Caracterul istoric al educației[ modificare modificare sursă ] Educația diferă de la o etapă istorică la alta în funcție de condițiile materiale și spirituale ale societății.

Educația este un formarea dezvoltării viziunii social, specific uman, care apare odată cu societateadintr-o anumită necesitate proprie acesteia — aceea a dezvoltării omului ca om, ca forță de muncă și ființă socială.

Misiune și viziune Misiune și viziune Misiunea SNSPA este de a îmbina, într-un echilibru eficient şi constructiv, latura academică — reprezentând efectiv procesul de învăţământ — şi aspectele care vizează cercetarea ştiinţifică, specifică domeniilor sale de activitate.

Odată formarea dezvoltării viziunii succesiunea epocilor istorice idealul, mecanismele, conținuturile, finalitățile educației s-au cum se restabilește miopia fără intervenție chirurgicală, au evoluat și s-au perfecționat.

Educația este deci supusă schimbărilor istorice, ea apărând odată cu societatea din comuna primitivă. În momentul în care strămoșii îndepărtați ai omului au început să muncească, prin aceasta, felul lor de viață a început să se deosebească fundamental de cel al animalelor.

Misiune / Strategie

Acestea din urmă au continuat să se adapteze și formarea dezvoltării viziunii se comporte față de mediul natural în mod instinctiv. Omul însă a adoptat față de mediu o atitudine activă, transformându-l cu ajutorul uneltelor pe care le confecționează.

Astfel apare atitudinea activă a omului față de propria sa dezvoltare, simțul de răspundere pentru generația viitoare, exprimat prin grija adulților de a transmite celor tineri experiența de confecționare și utilizare a uneltelor în vederea formării lor ca forță de muncă. Între muncă și educație s-a stabilit astfel un raport de intercondiționare, raport care se află la baza perfecționării uneltelor de muncă.

Dezvoltarea vieții sociale, îmbogățirea experienței umane fac să se complice însuși procesul de transmitere a experienței acumulate, de procesul de educare.

vezi testul ocular ce este viziunea minus 2 5

Generațiile adulte transmit tinerelor generații nu numai experiența de muncă, ci și limba și regulile de comportare. Acest proces intenționat de formare a tinerelor generații este tocmai ceea ce înțelegem prin educația în comuna primitivă. Apariția proprietății private și a claselor sociale fac ca educația antichității să se deosebească de cea specifică comunei primitive. Educația are acum un caracter de clasă.

Acest caracter este evident atât în statele din orientul antic — EgiptChinaIndia — cât și în Grecia și Roma antică. În școlile egiptene se urmărea, pe de o parte, pregătirea conducătorilor statului — a preoților — iar pe de altă parte, pregătirea acelora care, îndeplinind diverse funcții administrative mai mărunte, aveau obligația de a ști să scrie.

Din documentele ce au ajuns până în vremea noastră se poate deduce că chinezii au avut școli cu mult înainte ca societatea formarea dezvoltării viziunii să se împartă pe clase. Cu toate acestea școlile din China antică devin treptat un monopol al aristocrației.

test de vedere la Pușkin numele deficiențelor de vedere

Spre deosebire de alte școli din orientul antic, în China se acordă mare atenție formării deprinderilor de comportare, urmărindu-se mai ales cultivarea supunerii atât față de cei mai în vârstă, cât și față de cei superiori ca situație socială. Educația morală din școala chineză era puternic influențată de religie.

Viziune, misiune VIZIUNEA ȘCOLII Liceul Unitarian János Zsigmond își propune să devină una dintre şcolile de excelenţă şi prestigiu din Cluj-Napoca, o şcoală apreciată de către elevi, părinţi si comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, rezultate performante, pentru promovarea valorilor moral creştine si spirituale, deschis şi tolerant, pentru realizarea unui mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice. Această şcoală are misiunea de a păstra valorile culturale şi creştine, considerând ca sarcină principală fixarea unor scopuri şi principii educaţionale care să ofere o formarea dezvoltării viziunii valorică bine conturată şi clară, acceptând originea şi apartenenţa, cunoaşterea culturii, istoriei, tradiției poporului maghiar,  înțelegerea  terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a metodelor specifice științelor naturii; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi, a rezultatelor nou apărute în lumea științei, totodată cunoașterea și aprofundarea limbii române și încă a două limbi străine de circulație internațională. Dorim dezvoltarea  gândirii proprii în aşa fel încât elevul să refuze orice fel de capcane politice, sociale, de pseudocultură.

Ca și la egipteni, pentru indieni nu exista o demarcație precisă între cunoștințele religioase și cele profane. Ele se împleteau. În India se studia astronomiamedicina cu ajutorul magieimatematica și limba sanscrită.

În Grecia antică putem evidenția două tipuri de sisteme educaționale.

STRATEGIA EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE DIN ROMÂNIA

Acestea privesc cele două mari puteri: Sparta și Atena. Sistemul educațional spartan era cu precădere unul militar, pe când în Atena predomina un sistem democratic.

  • STRATEGIA EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE DIN ROMÂNIA | Ministerul Educației și Cercetării
  • Boli și vedere
  • Am viziune minus 16

Sistemul educațional al romanilor a cunoscut o organizare diferită, corespunzătoare principalelor etape ale dezvoltării statului. Astfel în perioada regalității educația se făcea în familie; în timpul republicii începe să se manifeste tot mai mult preocuparea pentru organizarea formarea dezvoltării viziunii pe când în timpul imperiului sistemul de instrucție și educație capătă un caracter de stat. Trecerea de la societatea sclavagistă la cea feudală a însemnat, totodată, și trecerea de la sistemul de educație sclavagist la altul care corespundea cerințelor vieții economice și sociale specifice orânduirii, a cărei durată se întinde din secolul al V-lea până în secolul al XVIII-lea.

Ideologia dominantă a orânduirii feudale a fost cea religioasă — creștinismul pentru Europa, islamismul pentru Orientul apropiat și nordul Africii, budhismul pentru Orientul îndepărtat. Biserica — îndeosebi cea creștină — acaparase pământ, putere politică și întreaga viață culturală. Dogmele religioase serveau integral intereselor claselor dominante, de pedagogie tifoidă pentru viziune ele constituiau elementul primordial și baza oricărei gândiri teoretice a reprezentanților acestor clase.

Page Style Current Style: Standard Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada propune o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și a formării profesionale continue, care să conducă la dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii. Strategia abordează în mod integrat educația și formarea profesională inițială și continuă și urmează ciclului de politici publice — în domeniul dezvoltării resurselor umane. Totodată, din perspectiva calificărilor și competențelor, prezenta strategie propune o abordare conexată cu strategiile elaborate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale, Familiei și Persoanelor Vârstnice în domeniul ocupării și echității sociale. Strategia educației și formării profesionale răspunde obiectivului global al României de a formarea dezvoltării viziunii discrepanțele de dezvoltare economică și socială între România și statele membre ale UE. De asemenea, documentul strategic ia în considerare obiectivul național pentru orizontul din Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a Românieiprivind atingerea nivelului mediu de performanță al UE în domeniul educației și formării profesionale.

Arta a fost și ea subordonată spiritului teologiei, devenind o expresie a disprețului religios pentru natură, pentru om. Prin conținutul său, arta exprima aspirația către viața viitoare.

În pictura și sculptura feudală era redat extazul mistic al unor ființe dematerializate, disproporționate anatomic. În ceea ce privește învățământul feudal, acesta a fost un monopol al clerului — atât în Europa, cât și în Orientul apropiat și depărtat.

dacă vederea micșorează exercițiul pentru ochi viziunea este atât plus, cât și minus

Se știe că orânduirea feudală cuprinde mai multe etape, fiecare dintre ele având anumite particularități care și-au exercitat influența și asupra educației și învățământului.

Către sfârșitul evului mediu ritmul de dezvoltare al societății a devenit mai alert. Cruciadele au înlesnit schimbul de mărfuri, au contribuit la dezvoltarea puternică a meseriilor, a atelierelor meșteșugărești.

Misiune și viziune

În industrie s-au introdus motoarele hidraulice, a început să se folosească roata de tors și s-a trecut la organizarea unui nou tip de producție industrială, producția manufacturieră. Secolele XIV și XV constituie — pentru o parte din țările Europei de apus — perioada de trecere de la feudalism la capitalism. Criza economică și socială din aceste secole este însăși criza regimului feudal, care a permis trecerea de la supremația nobilimii feudale la dobândirea puterii de către burghezie.

Populația orașelor a crescut continuu.

Aproape fiecare oraș mai dezvoltat a devenit o republică — VenețiaFlorențaGenovaMilano etc. Schimbări majore s-au petrecut și în educație. Conceptele umanismului au influențat puternic ideile pedagogice.

Se dă o mare importanță respectului față de om, încrederea în posibilitățile sale fizice și intelectuale.

Mai multe despre acest subiect